كوڭىلى قالاماعان جۇمىس ادام ءۇشىن حاۋىپتى - كەرۋەن تورابى

كوڭىلى قالاماعان جۇمىس ادام ءۇشىن حاۋىپتى

ەگەر ادام مانسابىن جاقسى كورمەيتىن جۇمىسىنان باستاسا، بۇل ادام اعزاسىندا وشپەيتىن داق قالدىرادى، دەپ مالىمدەدى وگايو ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى. ولار 25-39 جاس ارالىعىنداعى 6432 ەرىكتىنى باقىلاعان. اتاپ ايتقاندا، جۇمىسىنا ريزا بولۋ دەڭگەيى 1-دەن 4-كە دەيىن باعالاندى.

ادامداردى العان بالل بويىنشا ءتورت توپقا ءبولدى. شامامەن 45 پايىزى جۇمىسىنا تۇراقتى ريزا ەمەس، ال 23 پايىزىندا قاناعاتتانۋ دەڭگەيى مانسابى قالىپتاسۋىنا قاراي تومەندەگەن. ال 15 پايىزى تۇراقتى ريزا، 17 پايىزىنىڭ جۇمىسقا قاتىناسى جاقسارعان.

جۇمىسقا قاناعاتتانباۋدان كوبىنەسە جان اۋرۋى پايدا بولعان. ەگدە جاستا ۇيقى قاشۋ، كۇيزەلىس، ۋايىمشىلدىق جۇرەك-قان تامىرلارى دەرتتەرىنە، اۋىتقۋلارعا الىپ كەلەدى. سونداي-اق جۇمىسىن جاقسى كورمەيتىندەردە سۋىق تييۋ، ارقانىڭ اۋىرۋى كوبىرەك كەزدەسكەن.

قاينار: ماسساگەت | رەداكتور: سارماي | كورىلىم : 1300 رەت

  • نازارلارىڭىز بىزدە بولسىن

ءسىز قىزىعاتىن مازمۇندار


جۇڭگو جىلجىمالى حابارلاسۋ سەرىكتەستىگى

تەكشەمىزگە قوسىلىڭىز